You are currently viewing Zmiany w Prawo o Ruchu Drogowym od 1-go stycznia 2022r
Prezydent podpisał nowelizację ustawy, wyższe mandaty nieuniknione, zaostrzenie kar

Zmiany w Prawo o Ruchu Drogowym od 1-go stycznia 2022r

Zmiany w Prawo o Ruchu Drogowym od 1 stycznia 2022r

Zmiany w Prawo o Ruchu Drogowym od 1-go stycznia 2022r podpisał Prezydent Andrzej Duda m. in. Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Prawo o Ruchu Drogowym od 1-go stycznia 2022r Zmiany – Kiedy zatrzymane zostanie prawo jazdy ?

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zmiany wprowadzone do tej ustawy, przewidują m.in. że policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:

– ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,

–  używając cudzej karty kierowcy,

–  używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy,

– używając cudzej wykresówki,

– używając jednocześnie kilku wykresówek

– a także w przypadku korzystania z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf oraz w sytuacji, gdy tachograf został odłączony.

W ww. ustawie wprowadzono także przepis zgodnie z którym wpływy z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej „KFD”, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych.

Maksymalna wysokość grzywny ZA WYKROCZENIE – BYŁO – 5.000 zł BĘDZIE – 30.000,00 zł
Postępowanie mandatowe:

max. wysokość kary – 5.000,00 zł a przy zbiegu wykroczeń max. 6.000,00 zł

Mandat opłacony na miejscu podczas kontroli – zniżka 10 % !!!

Maksymalna liczba PUNKTÓW KARNYCH za naruszenie przepisów wzrośnie z 10 do 15,

INGERENCJA KIERUJĄCYCH W SYSTEM TACHOGRAFÓW w przewozach drogowych to odebranie prawa jazdy NA 3 MIESIĄCE.

Prowadzenie pojazdu BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ  kara ARESZTU lub OGRANICZENIA WOLNOŚCI lub GRZYWNY min. 1.000,00 zł, a ponowne popełnienie wykroczenia w ciągu 2 lat- grzywna min. 2.000,00 zł

Limit punktów karnych BEZ ZMIAN dla posiadających prawo jazdy PONAD rok – max.24 pkt., a poniżej roku – max. 20 pkt.

Nieujawnienie sprawcy przekroczenia prędkości w chwili popełnienia wykroczenia – do 8.000,00 zł dla WŁAŚCICIELA POJAZDU

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 30 km/h (zarówno w miejscu zabudowanym jak i niezabudowanym: min.1.500,00 zł, a ponowne wykroczenie w ciągu 2 lat- grzywna min. 3.00,00  zł

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który prawidłowo zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszemu min. 1.500,00 zł, a ponowne podobne wykroczenie w ciągu 2 lat – grzywna min. 3.000,00zł

Sąd będzie mógł dodatkowo wydać ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego.

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka to ARESZT i min. 2.500,00 zł kary

Niebezpieczne zachowania na i w okolicach przejazdów kolejowych min. 2.000,00 zł

Wysokość OC dostosowana do historii wykroczeń kierowcy dzięki udostępnieniu firmom ubezpieczeniowym danych z CEPiK – OC może znacznie wzrosnąć dla osób, które nazbierają dużą ilość wykroczeń.

Uszkodzenie mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowanie naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni min. wysokość grzywny – 1.500,00 zł

Ściąganie mandatów z podatku

Ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego w przypadku wypadków, w których ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku działania umyślnego – oraz ułatwienie uzyskania renty dla osób najbliższych ofiary.

Zmiany w Prawo o Ruchu Drogowym od 1-go stycznia 2022r – Pomoc dla rodzin ofiar wypadków

Ustawa wprowadza także zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, których istotą jest wprowadzenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynu niedozwolonego noszącego znamiona:

 • jednego z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym, o których mowa w rozdziale XXI Kodeksu karnego, lub
 • zabójstwa z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, lub
 • umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym.

Sąd udzieli tego zabezpieczenia na rzecz każdego uprawnionego w wysokości nie niższej niż kwota najniższej emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, chyba że uzyskanie świadczeń rentowych z innych źródeł przemawiać będzie za zasądzeniem kwoty niższej. Łączna kwota zabezpieczenia na rzecz wszystkich uprawnionych w formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania nie może przekraczać wysokości uzyskiwanego przez pokrzywdzonego miesięcznego wynagrodzenia netto lub dochodu w okresie poprzedzającym zdarzenie i pięciokrotnej wysokości kwoty najniższej emerytury. Przewodniczący i sąd będą obowiązani podejmować czynności tak, aby termin posiedzenia, na którym wniosek o zabezpieczenie ma zostać rozpatrzony, przypadł nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika do złożenia wniosku o takie zabezpieczenie będzie mógł złożyć prokurator.

Zmiany wprowadzone do Kodeksu wykroczeń przewidują podniesienie wysokości grzywien do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Ponadto, w odniesieniu do niektórych kategorii wykroczeń podniesiono także dolne granice grzywny (np. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2500 zł). Zmiany w zakresie Kodeksu wykroczeń polegają także na stypizowaniu nowych wykroczeń. Będą to czyny polegające m.in. na:

 • nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu,
 • niezatrzymaniu pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych,
 • omijaniu pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • naruszaniu zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
 • tamowaniu lub utrudnianiu ruchu,
 • niestosowaniu się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, w razie przekroczenia go o ponad 30 km/h,
 • niestosowaniu się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym,
 • objeżdżaniu opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżaniu na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wejściu lub wjeździe na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,
 • wjeżdżaniu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Zmiany w Prawo o Ruchu Drogowym od 1-go stycznia 2022r

Ustawa, co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem wskazanych w art. 22 przepisów, które wejdą w życie w terminie późniejszym.

Zmiany w Przepisach podpisał 10 grudnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda zaczną obowiązywać od 01.01.2022r

źródło: prezydent.pl, https://www.facebook.com/tachoteam24/

Ten post ma jeden komentarz

 1. Mikropale

  To miejsce, w którym zawsze czuję się jak w domu! Autorzy potrafią poruszyć istotne tematy w sposób, który angażuje i inspiruje do dalszych poszukiwań i refleksji.

Dodaj komentarz