Audyty przed kontrolą ITD i PIP

Organami Administracji prowadzącymi kontrolę w zakresie funkcjonowania transportu drogowego są Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.Podmioty te każdego roku opracowują plan kontroli przeprowadzanych w siedzibach przedsiębiorstw. Do tego dochodzą skargi na działalność firm, donosy często składane przez osoby, które zakończyły współpracę z przedsiębiorstwem i wyrażają swoje niezadowolenie, frustracje a rękoma urzędników administracji państwowej uprzykrzają życie i prowadzenie działalności gospodarczej

W takiej sytuacji mogę pomóc. Moje doświadczenie pozwoli na przygotowanie do kontroli niezbędnej dokumentacji. Moja obecność bądź reprezentowanie Państwa, to także mniejszy stres podczas kontroli. Na życzenie, mogę kontynuować współpracę od rozpoczęcia do zakończenia czynności kontrolnych i tak do finalnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego, poprzez reprezentowania Państwa, a także redagowanie wyjaśnień i pism w odpowiedzi na kierowane z organu kontroli pisma.

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym, a kontrole ITD i PIP

 W związku ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym, które weszły w życie we wrześniu 2018 r. ze względu na wielu naruszeń została zniwelowana tolerancja 15 minutowa. Oznacza to, że przekroczenia o 1 minutę okresu prowadzenia 4,5h – czasu prowadzenia bez przerwy – kontrolerzy PIP lub ITD mogą nałożyć karę finansową.  Za stwierdzone wielokrotnie naruszenia w stosunku do liczby zatrudnionych kierowców firma może utracić dobrą reputację. Ponieważ może się wiązać z utratą części wypisów z licencji lub w najgorszym przypadku cofnięciem uprawnień na wykonywania transportu drogowego. W ostatnim czasie wzmożona została praktyka nakładania kar na osoby zarządzające transportem. Osoby posiadające Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Tym samym bez odpowiedniego przygotowania firma może narazić się na bardzo wysokie kary finansowe, jak i utratę dobrej reputacji lub ponowną kontrolę w niedalekiej przyszłości.

 Przygotowanie firmy do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego lub Państwowej Inspekcji Pracy

Powszechnie panuje pogląd, że kontrola Inspekcji Transportu Drogowego kończy się karą
30.000 zł, taki pogląd jest zupełnie błędny. Do kontroli można się
odpowiednio
przygotować
,
tak aby dotkliwość kary była minimalna, lub zerowa.

Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w postaci m.in. oświadczeń kierowców, zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków, może istotnie wpłynąć na wynik kontroli. Znam procedury i sposoby kontroli ITD (sam kiedyś kontrolowałem) oraz PIP, z uwagi na reprezentowanie kilkudziesięciu przedsiębiorców podczas kontroli.

 W ramach usługi AUDYT – Kontrola ITD / Kontrola PIP oferuję:

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie kontroli ITD lub kontroli PIP w przedsiębiorstwie.

Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców za okres objęty kontrolą (dla osób nie będących klientami firmy).

Kompleksowy audyt przedsiębiorstwa pod kątem prowadzonej kontroli.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji kadrowej na potrzeby kontroli.

Doradztwo jak przygotować się do kontroli i zminimalizowanie ryzyka kary.

Sporządzania odpowiedzi na pisma oraz udzielanie wszelkich wyjaśnień.

Możliwość reprezentowania klienta.


 

Otrzymanie informacji o wszczęciu kontroli ITD lub PIP nie oznacza, że przedsiębiorstwo będzie musiało zapłacić maksymalną karę. Oznacza to konieczność skontaktowania się ze mną w celu podjęcia odpowiednich działań bez zbędnej zwłoki. Dzięki mojemu profesjonalnemu wsparciu i doświadczeniu, które zapewniam podczas kontroli ITD i PIP, możecie uniknąć wielu konsekwencji. Większość przygotowanych przez nas kontroli kończy się brakiem kary lub najniższą możliwą do nałożenia kwotą, jeżeli skala naruszeń na to pozwala. Poniżej prezentujemy podstawowe wskazówki podczas kontroli ITD i PIP.

Audyt obejmuje przygotowanie niezbędnych dokumentów. takich jak ewidencja czasu pracy, zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu oraz dokumenty kadrowe. Na podstawie audytu wskażę okresy podczas, których nie było rejestracji za pomocą karty kierowcy, a także sprawdzona zostanie poprawność i ciągłość odczytów danych cyfrowych z kart kierowców oraz tachografów. Dokonam również sprawdzenia umów o pracę oraz innych dokumentów pracowniczych. Dzięki analizie naruszeń będzie możliwe stworzenie dokumentów w zakresie kar porządkowych. Po zakończeniu kontroli dokonam sprawdzenia poprawności protokołu kontroli oraz sporządzę wyjaśnienia oraz odwołanie, jeżeli zajdzie taka konieczność. Moją podstawową zasadą jest ciągła bieżąca współpraca w czasie kontroli ze służbami, a nie bierna postawa. Dzięki temu bardzo często już na etapie kontroli można uniknąć wysokich kar.

 

Kontrola PIP lub ITD – jak należy się przygotować

Pierwszym elementem od którego zaczyna się kontrola w przedsiębiorstwie jest otrzymanie zawiadomienia, które wyznacza proponowany dzień i godzinę przeprowadzenia kontroli.

Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorstwu nie odpowiada czas przeprowadzenia kontroli ITD lub PIP można złożyć wniosek o przeniesienie terminu kontroli. Pomagam napisać skuteczny wniosek.

Należy przygotować pełnomocnictwo dla osoby, która będzie reprezentować firmę w czasie kontroli ITD lub PIP przed organem. Osobiście oferuje możliwość reprezentowania Państwa przed organem kontrolnym wobec czego Wasza firma ma pewność, że złożone wyjaśnienia nie obciążą twojej firmy.

Należy określić miejsce prowadzenia kontroli. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zezwolenie, aby kontrolujący dokonał analizy dokumentów w siedzibie organu.

Należy zatem przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do kontroli. W miarę możliwości należy uzupełnić wszelkie braki, spisać wyjaśnienia kierowców, zebrać wydruki z tachografu, wykresówki oraz skompletować dane cyfrowe z kart kierowców oraz tachografów. Zawiadomienie o kontroli zawiera ogólny zarys dokumentów nie więc musisz przygotowywać wszystkich, a szczególnie tych które nie dotyczą twojej firmy. Pomagam przygotować dokumentację do kontroli ITD lub PIP.

Właściwe przygotowanie dokumentów do kontroli
nawet w przypadku otrzymania kary, daje możliwość odwołania się.
Wykazanie, że przewoźnik dołożył wszelkiej staranności by uniknąć
konsekwencji,
które mogą spowodować cofnięcie decyzji o nałożeniu kary.