Certyfikat Kompetencji Zawodowych – CKZ

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie to dokument potwierdzający posiadanie wiedzy, dobrej reputacji i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

"UŻYCZENIE" - Udostępnienie
CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DO:
LICENCJI KRAJOWEJ,
LICENCJI MIĘDZYNARODOWEJ,
LICENCJI SPEDYCYJNEJ
LICENCJI dla BUSÓW

LICENCJA WSPÓLNOTOWA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO ZAROBKOWEGO
PRZEWOZU DROGOWEGO RZECZY W PRZYPADKU POJAZDÓW
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ > 2,5T I ≤ 3,5T - Licencja na BUSY

 

Aby uzyskać Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w transporcie krajowym lub licencje międzynarodową uprawniające do wykonywania działalności w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Zarządzający transportem – oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez przedsiębiorcę lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, tę osobę fizyczną lub, w razie potrzeby, inną osobę fizyczną wyznaczoną przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzającą w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymagane jest na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz ustawy o transporcie drogowym, jako jeden z wymogów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na dostęp do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego przy przewozie rzeczy lub licencji międzynarodowej.
Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), właściwy organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem że:

    1. a) przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy;
    2. b) umowa wiążąca przedsiębiorcę z osobą, o której mowa w lit. a), precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem;

Dla przedsiębiorców otwierających firmę transportową lub już prowadzących, istnieje możliwość tzw. „użyczenia” Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym rzeczy na podstawie stosunku pracy. Proszę o osobisty kontakt w tej sprawie w celu ustalenia warunków współpracy.

Każda współpraca jest traktowana indywidualnie, udzielam wszelkich informacji i pomagam na każdym etapie współpracy, również po otrzymaniu licencji.

 

Jeżeli chcesz poznać zasady „użyczenia” Certyfikatu Kompetencji Zawodowych zapraszam do kontaktu.

 

Umowa jest zgodna z prawem i bezpieczna, która pozwoli na legalne prowadzenie transportu.

Pomogę i przygotuje komplet dokumentów potrzebnych do uzyskania licencji i krok po kroku przeprowadzę przez całą procedurę.
Dostarczam wszystko, co jest potrzebne, aby legalnie uzyskać certyfikat kompetencji potrzebny do wyrobienia licencji i prowadzić firmę transportową!
Pomagam przy uzyskaniu dodatkowych wypisów z licencji, wymianie pojazdów, uzyskaniu zezwoleń.