You are currently viewing Usterki w pojeździe kary dla firm i Zarządzających Transportem

Usterki w pojeździe kary dla firm i Zarządzających Transportem

Usterki w pojeździe kary dla firm i Zarządzających Transportem

Jedną z największych niespodzianek podczas pierwszych kontroli po wejściu w życie nowej ustawy są dla przewoźników na pewno kary za stan techniczny pojazdu, jak i brak aktualnego przeglądu. Wcześniej taryfikator stosowany przez ITD nie przewidywał takich sankcji. Ile to może kosztować?

Usterki w pojeździe wykryte według wcześniej obowiązujących przepisów były traktowane polubownie. Dotychczas gdy kontrolujący wykrył usterki techniczne, poprzestawał na zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Czasami był mandat za zły stan techniczny na kierowcę. Bardzo rzadko sięgał po sankcje w postaci wydania zakazu jazdy lub odholowania pojazdu na parking na koszt właściciela pojazdu.

Samo zatrzymanie dowodu rejestracyjnego jest uciążliwe, gdyż wymaga załatwienia różnych formalności i oczywiście pociąga za sobą koszty. W najgorszej sytuacji są firmy wykonujące transport międzynarodowy, ponieważ w ich przypadku wiąże się to z podstawieniem drugiego pojazdu. W skrajnych przypadkach nawet utratę zlecenia. Zgodnie z przepisami bez dowodu rejestracyjnego nie możemy bowiem wybrać się za granicę kraju.

Trochę inaczej jest w przypadku przewozów krajowych, ponieważ to, czy możemy dalej jechać (np. warunkowo), zależy od tego, co odnotuje w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny. Jeśli zostały wykryte drobne usterki, najczęściej możemy kontynuowania jazdę nawet do tygodnia czasu. Jeśli usterki będą poważniejsze, ten czas może zostać skrócony lub możemy dostać zalecenie zjazdu do najbliższego serwisu.

W każdym przypadku musimy wykonać dodatkowe badanie techniczne, potwierdzające usunięcie usterki. Tylko wtedy możemy odzyskać dowód rejestracyjny, co często nie jest takie proste, gdyż dowód po fizycznym zatrzymaniu jest wysyłany do organu wydającego. W przypadku elektronicznego zatrzymania musimy udać się do jednostki Policji, aby odblokować zatrzymanie. Natomiast gdy pojazd jest w leasingu, to musimy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla siedziby firmy leasingowej, która może znajdować się na drugim końcu kraju.

Usterki w Pojeździe – Nowe Sankcje – ile kosztuje usterka ?  

Zgodnie z nowym taryfikatorem otrzymamy karę pieniężną dla osoby zarządzającej transportem oraz dla firmy. Osobom zarządzającym transportem grozi kara w wysokości 200zł za przeoczenie terminu badania technicznego jak i 500 zł w przypadku stwierdzenia usterki układu mającego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na firmę za oba naruszenia kara w wysokości po 2.000 zł.

Które usterki w pojeździe mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ?

Nie każda usterka jest sankcjonowana, przewidziano bowiem, że kary będą nakładane tylko za niebezpieczne usterki takie jak: układu hamulcowego, kierowniczego, kół, zawieszenia czy podwozia. Czy dana usterka jest niebezpieczna, decyduje załącznik do rozporządzenia o badaniach diagnostycznych pojazdów, który dzieli wady na drobne, istotne i stwarzające zagrożenia, czyli niebezpieczne (rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, Dz.U. z 2015 r., poz. 776).

Niektóre usterki zostały przypisane do konkretnej kategorii, ale w niektórych przypadkach o tym, czy usterka jest drobna, istotna, czy niebezpieczna, będzie decydował kontrolujący. Ponieważ przepisy dają kontrolującemu możliwość zakwalifikowania usterki, w zależności od jej stopnia, do różnych kategorii. Sporo spośród usterek można będzie zakwalifikować w dwóch lub trzech kategoriach, nieliczne będą przypisane tylko do najpoważniejszej grupy uchybień.

Można utracić dobrą reputację

Kary pieniężne to nie wszystko. Naruszenia są ocenianie z punktu widzenia tzw. dobrej reputacji zarówno zarządzającego transportem, posiadającego Certyfikat Kompetencji Zawodowych jak i przedsiębiorstwa. Rzecz jasna cofnięcie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych lub licencji na wykonywanie przewozów nie będzie następowało automatycznie. Aby tak się stało, organy licencyjne, starostwo czy GITD będą musiały przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. To dość skomplikowany proces, który Razem możemy przejść i wyjść z niego obronną ręką.

Kontrolujący Policjant lub Inspektor będzie miał możliwość zdecydować, czy usterka jest drobna, czy niebezpieczna

Nadmierne zużycie chociażby jednej opony (gdy wskaźnik pokazuje graniczne zużycie lub wysokość bieżnika jest poniżej 1,6 mm,) może być zakwalifikowane tylko jako niebezpieczna usterka. Natomiast pęknięcia opony, tak że widoczna jest osnowa, mogą być zaliczone zarówno do grupy poważnych usterek, jak i niebezpiecznych. W tej drugiej sytuacji ocena usterki będzie niewątpliwie mocno zależała od podejścia kontrolera.

I tak obie te usterki będą kwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenia. W związku z tym wystarczy tylko jeden taki wykryty przypadek w ciągu roku i automatycznie będzie wszczęta  procedura zbadania dobrej reputacji. Dla zarządzającego transportem może to skutkować cofnięciem CKZ – Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, a firmie może być odebrana licencja, lub cofnięta procentowa ilość wypisów.

Jak możesz się bronić?

Każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, jednak z pewnych usterek możemy się nie wytłumaczyć. Zawsze trzeba podchodzić do tematu zdrowo rozsądkowo. Jednak w każdym przypadku będziemy mogli powołać się na art. 92c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, który mówi, że nie można nałożyć kary, w sytuacji gdy naruszenie powstało na wskutek zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy zapomnimy wykonać badanie techniczne w wymaganym terminie, ponieważ dla kontrolerów z pewnością fakt zapomnienia nie będzie miał większego znaczenia. Dlatego proponuję już dziś w większym stopniu zadać o stan techniczny samochodów, w szczególności w zakresie układów pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sprawdzić aktualne badania techniczne i dopilnować kolejnych przeglądów. Na bezpieczeństwie nie da się zaoszczędzić .

Dodaj komentarz