You are currently viewing Przedłużenie Ważności Licencji Międzynarodowych i Świadectw Kierowcy
Przedłużenie Ważności Licencji Świadectwa kierowcy GITD uprawnienia

Przedłużenie Ważności Licencji Międzynarodowych i Świadectw Kierowcy

Przedłużenie Ważności Licencji Międzynarodowych i Świadectw Kierowcy

Przedłużenie Ważności Licencji Międzynarodowych i Świadectw Kierowcy

Jak poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/67 z dnia 16 lutego.  Zostaje wprowadzone przedłużenie ważności licencji międzynarodowych oraz Świadectw Kierowcy.  Poniżej informacja dotycząca  

 

INFORMACJA 10/2021

W sprawie postępowania z wnioskami o przedłużenie licencji wspólnotowych oraz świadectw kierowcy. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698  (Dz. Urz. UE. L Nr 60.1 z 22.2.2021, s. 1).

Rozporządzenie 2021/267 dotyczy m. in.:

Dokumenty, które utraciłyby ważność w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. zachowują ważność z mocy prawa na kolejne 10 miesięcy. Liczonych od dnia następnego po dniu określonym jako ostatni dzień obowiązywania uprawnienia na dokumencie. Dotyczy to tylko uprawnień których data ważności, zgodnie z treścią dokumentu kończyłaby się w tym okresie tj. między 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r.

Przedłużenie Ważności Licencji i świadectw kierowcy. Nie dotyczy to zaś uprawnień, których okres ważności został przedłużony na mocy wcześniejszego rozporządzenia 2020/698. Rozporządzenie 2020/698 dotyczyło przedłużenia ważności uprawnień, które wygasłyby między 01.03.2020 r. a 31.08.2020 r. Zatem jeżeli licencja utraciłaby ważność np. 1  sierpnia 2020 r. to jej ważność zostaje przedłużona do 1 lutego 2021 r., na mocy jedynie art. 7 ust. rozporządzenia 2020/698. Nie wliczamy do tego okresu jeszcze dodatkowych 10 miesięcy od 1 lutego 2021 r.

Jeżeli przewoźnik złożył wniosek o przedłużenie uprawnień, których ważność zgodnie z datą widniejącą na dokumencie upływałaby między 01.09.2020r. a 30.06.2021 r.  A wniosek taki nie zostanie rozpoznany poprzez wydanie decyzji administracyjnej do dnia 6 marca 2021 r..  To datą kontynuacji uprawnień wskazaną na nowej decyzji administracyjnej będzie  następny dzień po upływie 10 miesięcy od dnia wskazanego na wcześniejszej decyzji. Przykładowo, gdy na licencji wspólnotowej/świadectwa kierowcy datą końcową ważności uprawnień jest dzień 30 marca 2021 r. To pierwszym dniem przedłużenia uprawnień w  nowej decyzji będzie dzień 31 stycznia 2022 r. A nie dzień 31 marca 2021 r. W okresie od 31 marca 2021 r. do 30 stycznia 2022 r. dojdzie do przedłużenia ww. uprawnień z mocy prawa. Dlatego za ten okres nie wydaje się uprawnień w drodze decyzji administracyjnych. Jeżeli przewoźnik złoży wniosek o przedłużenie uprawnień po wejściu w życie rozporządzenia 2021/267 organ postąpi analogicznie jak w opisanej powyżej sytuacji.

 

Niezależnie od powyższego przewoźnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie przedłużenia uprawnień, jeżeli uzna, że może tego dokonać w okresie późniejszym. Wówczas organ umorzy postępowanie administracyjne na podstawie art. 105 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

W takiej sytuacji przewoźnik będzie mógł złożyć ponownie wniosek w okresie późniejszym. Zgodnie z utrwaloną praktyką jest to okres ok. 3 miesięcy przed upływem ważności uprawnień. Do którego to terminu ważności należy doliczyć okres 10 miesięcy, na jaki ważność uprawnień została przedłużona z mocy prawa rozporządzeniem 2021/267).

Link do rozporządzenia w językach UE: >> ROZPORZĄDZENIE 2021/267<<

 

Dodaj komentarz