You are currently viewing Nowy taryfikator mandatów od 01.01.2022r

Nowy taryfikator mandatów od 01.01.2022r

Nowy taryfikator mandatów od 01.01.2022r

Nowy taryfikator mandatów od 01.01.2022r już jest można go pobrać i zapoznać się jakie wysokości grzywien będą za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym.

Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien 30 grudnia 2021r D2021000248401
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r.
Poz. 2484
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych
za wybrane rodzaje wykroczeń
Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z 2014 r. poz. 1374, z 2015 r.
poz. 506, z 2017 r. poz. 1436 oraz z 2021 r. poz. 556) w załączniku tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

DO POBRANIA ROZPORZĄDZENIA LINK PONIŻEJ
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2021R ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATÓW KARNYCH ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ.

Dodaj komentarz