You are currently viewing Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku
Wysokości minimalnego wynagrodzenia

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku

Wysokości minimalnego wynagrodzenia  wraz z Nowym Rokiem 2021  to nowe minimalne miesięczne wynagrodzenie , które wzrasta z kwoty 2600 zł brutto do kwoty 2800 zł brutto.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Stawka godzinowa minimalna stosowana w Umowach Zlecenie wzrośnie z kwoty 17,00 zł brutto do kwoty 18,30 zł brutto.

Koniec roku to dobry czas na wprowadzenie zmian :

w dokumentacji pracowniczej

w zapisach umów o pracę

optymalnej kosztów pracowników

sporządzenia aneksów zgodnych z nowymi przepisami

rozliczać ewidencję czasu pracy kierowcy

Zapraszamy do kontaktu.

Umowa o pracę sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i optymalizująca koszty przedsiębiorstwa. Tworzenie regulaminów i obwieszczeń. Kompleksowa usługa w przygotowaniu dokumentacji kierowcy podczas zatrudnienia lub i w trakcie wykonywania pracy.

 

Zapraszam do zapoznania się usługami, które oferuję:

Dodaj komentarz