You are currently viewing Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców !!!
Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów o czasie prowadzenia przerw i odpoczynków kierowców

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców !!!

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców !!!4

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów obowiązuje od 4 marca 2022r do dnia 2 kwietnia 2022r.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk przyjął w dniu 3 marca Obwieszczenie w sprawie tymczasowych Odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców, które obowiązują od 4 marca 2022r do dnia 2 kwietnia 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412 oraz z 2022 r. poz. 209) ogłasza się, co następuje:
1. W okresie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 2 kwietnia 2022 r., po powiadomieniu Komisji Europejskiej, wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 561/2006”, tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

2. Tymczasowe odstępstwa, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla kierowców, o których mowa w ust. 2, wprowadzono następujące tymczasowe odstępstwa od art. 6 ust. 1-3, art. 7 i art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

1) dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;

2) tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;

3) łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;

4) po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny ( 5,5h lub 5 h i 30 min) kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;

5) kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny (45h) tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

4. Kierowcy, o których mowa w ust. 2, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, o których mowa w ust. 1.

5. Stosowanie tymczasowych odstępstw, o których mowa w ust. 1, nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Doradztwo Transportowe Grzegorz Kłusek zajmuję się:

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców

Rozliczenie Delegacji – Diet i Ryczałtów za Nocleg

Rozliczaniem Wynagrodzeń PL i UE

Przygotowaniem Umowy o Pracę dla Kierowcy, Umowy Zlecenia

Prowadzę Szkolenia dla Kierowców – Czas Pracy Przerw i Odpoczynków

Reprezentuję Firmy podczas kontroli PIP i/lub ITD

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – CKZ – do licencji krajowej i międzynarodowej


Licencja dla „BUSÓW” dla pojazdów od 2,5 tony do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej – Użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Wypełnianie Wniosku do: Licencja Krajowa – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, Licencja Międzynarodowa, Licencja dla pojazdów 2,5 do 3,5 tony DMC, Świadectwa Kierowcy, Karta Kierowcy, Karta Przedsiębiorstwa

 

Dodaj komentarz