You are currently viewing Francja – Nowe Stawki Godzinowe w 2021r

Francja – Nowe Stawki Godzinowe w 2021r

Francja – Nowe Stawki Godzinowe w 2021r

Francja z nowym rokiem 2021r czyli od 1 stycznia wprowadza nowe stawki płacy minimalnej za przepracowana godzinę, dla pracowników delegowanych na terenie Francji.

Przypominamy o GODZINIE POLICYJNEJ obowiązującej na terenie Francji.
Covid-19 FRANCJA aktualizacja obostrzeń – Informuję, że od 15 grudnia we Francji nie obowiązuje już lock down.
W zamian za to jest wprowadzona godzina policyjna w godzinach 20.00 -6.00.
Restrykcja ta nie obejmuje kierowców w czasie wykonywania przez nich pracy.

Ważnym aspektem dla przedsiębiorców wykonujących transport na terenie Francji, jest posiadanie wyznaczonego przedstawiciela, który ma być na okres oddelegowania a co istotne, okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania – przedstawiciel ma obowiązek na żądanie funkcjonariuszy kontroli udostępnić do wglądu następujące dokumenty:

– Dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierający następujące zapisy: stawkę godzinową brutto, wynagrodzenie za nadgodziny.
* Okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki  dla większości pracowników 10,25 € oraz godzin nadliczbowych.
– Płatne urlopy oraz dni wolne od pracy.

Ponadto przedstawiciel powinien posiadać kserokopię zgłoszenia jako przedstawiciela przedsiębiorcy na terenie Francji.

Sankcje, jakie grożą w przypadku nie stosowania się do wytycznych Republiki Francuskiej:

* za brak w kabinie pojazdu zaświadczenia o delegowaniu lub niezgodności zaświadczeni o delegowaniu bądź też posiadanie zaświadczenia, w którym dane są niekompletne, niepoprawne, nieczytelne lub zmazywalne – do 750 €.
* brak na pokładzie pojazdu wymaganych dokumentów, innych niż zaświadczenie – do 450 €.
– wysokość grzywny nie może przekroczyć 2 000 € za każdego oddelegowanego pracownika i 4 000 € w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej grzywny.
* łączna kwota grzywny dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 500 000 € (przy ustalaniu wysokości grzywny, władza administracyjna bierze pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie kontrolowanego oraz jego sytuację finansową).

Dodaj komentarz